Skip to content

Avís legal

L’accés i ús d’aquest lloc web implica la lectura i acceptació per part de l’usuari de manera expressa, plena i sense reserves, dels termes detallats en el present avís legal.

Qualsevol personal que accedeixi a la web de Luzón i Busón Advocades S.C.P. té la consideració d’usuari.

1. Condicions generals d’ús del lloc web

Luzón i Busón Advocades S.C.P. (en endavant, el titular del lloc web) amb NIF J-42.849.588 i domicili a Caldes de Montbui (CP 08140), carrer Pau Cuscó núm.28, tel. 9931642543 i correu electrònic info@luzonibuson.com, és el titular d’aquest lloc web i s’encarrega de vetllar per la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis que hi consten.

L’usuari està obligat a fer un ús raonable de la pàgina web i dels seus continguts, segons les possibilitats i fins pels quals ha estat concebuda. Així mateix, l’usuari és l’únic responsable de la informació o continguts de qualsevol tipus que pugui comunicar a través de la pàgina web.

Els usuaris d’aquest lloc web es comprometen a fer sempre un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix, abstenint-se de realitzar activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, els usuaris han d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra els principis d’igualtat i no discriminació, la intimitat, l’honor i la pròpia imatge. Tampoc es permet usar ni revendre amb fins comercials no autoritzats els continguts inclosos en la pàgina web, sense l’autorització prèvia de Luzón i Busón Advocades S.C.P.

Luzón i Busón Advocades S.C.P. estarà legitimada per adoptar, en el seu exclusiu criteri, a petició d’un tercer afectat o de l’autoritat competent, les mesures necessàries en cas de que hi hagi un incompliment del que es preveu en la present clàusula.

2. Hipervincles

Hipervincles des del lloc web a altres pàgines web

El lloc web pot incloure enllaços a pàgines web de tercers (“links”). Tot i que el titular del lloc web revisa inicialment el correcte funcionament i contingut dels enllaços, no es fa responsable de les modificacions posteriors que terceres parts efectuïn en aquests enllaços.

S’avisarà convenientment, si accedint a ells s’abandona o es roman en el lloc web.

Hipervincles des de webs de tercers al lloc web

Els usuaris que es proposin establir hipervincles entre el seu lloc web i aquest han de tenir en compte que:

L’establiment d’hipervincles no implica en cap cas l’existència de relacions entre el titular del lloc web i el propietari de la pàgina web en el que s’estableixin, ni tampoc l’acceptació o aprovació per part del titular del lloc web dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà, ni s’insinuarà que el titular d’aquest lloc web han autoritzat expressament els hipervincles, ni que s’ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis posats a disposició en el web des del que aquests s’estableixin.

El titular del lloc web no es responsabilitza, ni garanteixen la qualitat, exactitud, finalitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l’establiment d’hipervincles pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències o danys que es puguin derivar de l’accés a la web de l’hipervincle.

El web en què s’estableixi l’hipervincle no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d’altres signes distintius pertanyents al titular del lloc web, llevat d’aquells signes que formin part de l’hipervincle.

El web en què s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc disposarà de continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

3. Responsabilitats

El titular del lloc web és responsable dels continguts d’aquest, així com de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació publicada i els serveis a què es pugui accedir.

És responsabilitat específica del titular del lloc web la de revisar la veracitat i actualització de la informació publicada, i la de difondre la informació de manera veraç i objectiva

La informació sobre legislació i normativa que s’ofereixi en aquest lloc web no substitueix la de les lleis, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en diaris oficials, que són l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El titular del lloc web no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar del funcionament operatiu del lloc web motivats per causes alienes a la seva voluntat.

Tampoc es fa responsable dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular del lloc web.

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

4. Reutilització de la informació continguda en el lloc web

Condicions generals de reutilització

S’entén per reutilització l’ús del contingut d’aquest lloc web, amb finalitats comercials o no comercials.

Amb caràcter general, el titular del lloc web no autoritza ni permet la reutilització dels continguts i de les dades que hi consten, tret que ho autoritzi expressament.

Condicions bàsiques de la reutilització quan hi hagi autorització per part del titular del lloc web

Són condicions bàsiques per a la reutilització de la informació, les següents:

  • Que hi hagi autorització del titular del lloc web.
  • Que el contingut de la informació, incloses les metadades, no sigui alterat.
  • Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació.
  • Que es citi sempre la font de la informació.
  • Que s’esmenti la darrera data d’actualització.
  • Quan la informació contingui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.
  • Quan la informació, encara que es faciliti de manera dissociada, contingui elements suficients que puguin permetre la identificació dels interessats en el procés de reutilització, la prohibició de revertir el procediment de dissociació mitjançant l’addició de noves dades obtingudes d’altres fonts.

 

Responsabilitats derivades de la reutilització

La reutilització de la informació continguda en aquest lloc web serà sempre sota la responsabilitat i risc de qui la faci, tot responent en exclusiva enfront a tercers dels danys que se’n puguin derivar.

El titular del lloc web no serà en cap cas responsable de l’ús que de la informació facin aquells que la reutilitzin, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

5. Sobre la política de privadesa i protecció de dades personals

La recollida i el tractament de les dades personals subministrades per l’usuari així com l’exercici dels drets d’aquest sobre les dades, es regiran per la Política de privacitat de la pagina web.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionari, a Luzón i Busón Advocades S.C.P. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’estat Espanyol.

En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web, així com les bases de dades i del software necessari per a la visualització o el funcionament del mateix, sense el consentiment exprés i per escrit del seu titular.

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part de la pàgina web, és a dir, informacions, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web (aparença externa), bases de dades, aplicacions informàtiques, són propietat de Luzón i Busón Advocades S.C.P. o està explotat sota la llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels mencionats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial vigents.

7.  Canvis i modificacions de les condicions

Luzón i Busón Advocades S.C.P. podrà, en qualsevol moment, modificar les presents condicions o introduir noves condicions d’ús, essent suficient per a fer-ho la comunicació a través de la pàgina web.

8.  Dret aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre Luzón i Busón Advocades S.C.P. i la pàgina web.