Skip to content
close-up-on-the-scales-of-justice

Cancel·lació d’Antencedents Penals – Advocats especialistes en Dret Penal

Tota persona que hagi estat condemnada penalment per sentencia ferma, un cop hagi extingit la seva responsabilitat penal té dret a obtenir del Ministeri de Justícia la Cancel·lació dels seus antecedents, en el termini que fixa la Llei.

Quins són els requisits necessaris per a cancel·lar els Antecedents Penals (art. 136 del Codi Penal)?:

1. No haver delinquit novament durant els terminis següents:

2. Sis mesos per a les penes lleus.

3. Dos anys per a les penes que no excedeixen de dotze mesos i les imposades per delictes imprudents.

4. Tres anys per a les restants penes menys greus inferiors a tres anys.

5. Cinc anys per a les restants penes menys greus iguals o superiors a tres anys.

6. Deus anys per a les penes greus.

 • Aquests terminis comencen a comptar des del dia següent a aquell en que quedi extingida la pena.
 • A més a més, és de destacar que l’antecedent penal està format per la totalitat de la condemna. Per això, la seva cancel·lació afecta al conjunt de penes imposades en la sentència ferma i no a cadascuna de les penes individualitzades. De manera que si respecte d’un delicte s’ha imposat més d’una pena, els terminis de cadascuna de les penes es comptaran a partir del dia següent a aquell en que hagi quedat extingida l’última de les penes.
 •  

Com es classifiquen les penes?

Per saber el termini de Cancel·lació dels Antecedents Penals, l’article 33 del Codi Penal estableix quines penes estan incloses en cadascun dels grups, establint:

1. Penes greus:

 • Presó permanent revisable.
 • Presó superior a cinc anys.
 • Inhabilitació absoluta.
 • Inhabilitació especial per temps superior a cinc anys.
 • Suspensió d’ocupació o càrrec públic per temps superior a cinc anys.
 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor per temps superior a vuit anys.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes per temps superior a vuit anys.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o d’anar-hi per temps superior a cinc anys.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys.
 • Privació de la potestat parental.

 

2. Penes menys greus:

 • Presó de tres mesos fins a cinc anys.
 • Inhabilitació especial fins a cinc anys.
 • Suspensió d’ocupació o càrrec públic fins a cinc anys.
 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor d’un any i un dia a vuit anys.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes d’un any i un dia a vuit anys.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o acudir-hi, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Multa de més de tres mesos.
 • Multa proporcional, qualsevol quina sigui la seva quantia.
 • Treballs en Benefici de la Comunitat de trenta-un dies a un any.
 

3. Penes lleus:

 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor de tres mesos a un any.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes de tres mesos a un any.
 • Inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d’animals de tres mesos a un any.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o anar-hi, per temps inferior a sis mesos.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos.
 • Multa de fins a tres mesos.
 • Localització permanent d’un dia a tres mesos.
 • Treballs en Benefici de la Comunitat d’un a trenta dies.
 •  

Luzón i Busón Advocades l’assessorem i tramitem el procediment per a sol·licitar la Cancel·lació dels Antecedents Penals.

També et pot interesar...

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions