Skip to content
close-up-on-the-scales-of-justice

Cancel·lació d’Antencedents Penals – Advocats especialistes en Dret Penal

Tota persona que hagi estat condemnada penalment per sentencia ferma, un cop hagi extingit la seva responsabilitat penal té dret a obtenir del Ministeri de Justícia la Cancel·lació dels seus antecedents, en el termini que fixa la Llei.

Quins són els requisits necessaris per a cancel·lar els Antecedents Penals (art. 136 del Codi Penal)?:

1. No haver delinquit novament durant els terminis següents:

2. Sis mesos per a les penes lleus.

3. Dos anys per a les penes que no excedeixen de dotze mesos i les imposades per delictes imprudents.

4. Tres anys per a les restants penes menys greus inferiors a tres anys.

5. Cinc anys per a les restants penes menys greus iguals o superiors a tres anys.

6. Deus anys per a les penes greus.

 • Aquests terminis comencen a comptar des del dia següent a aquell en que quedi extingida la pena.
 • A més a més, és de destacar que l’antecedent penal està format per la totalitat de la condemna. Per això, la seva cancel·lació afecta al conjunt de penes imposades en la sentència ferma i no a cadascuna de les penes individualitzades. De manera que si respecte d’un delicte s’ha imposat més d’una pena, els terminis de cadascuna de les penes es comptaran a partir del dia següent a aquell en que hagi quedat extingida l’última de les penes.

Com es classifiquen les penes?

Per saber el termini de Cancel·lació dels Antecedents Penals, l’article 33 del Codi Penal estableix quines penes estan incloses en cadascun dels grups, establint:

1. Penes greus:

 • Presó permanent revisable.
 • Presó superior a cinc anys.
 • Inhabilitació absoluta.
 • Inhabilitació especial per temps superior a cinc anys.
 • Suspensió d’ocupació o càrrec públic per temps superior a cinc anys.
 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor per temps superior a vuit anys.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes per temps superior a vuit anys.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o d’anar-hi per temps superior a cinc anys.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps superior a cinc anys.
 • Privació de la potestat parental.

 

2. Penes menys greus:

 • Presó de tres mesos fins a cinc anys.
 • Inhabilitació especial fins a cinc anys.
 • Suspensió d’ocupació o càrrec públic fins a cinc anys.
 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor d’un any i un dia a vuit anys.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes d’un any i un dia a vuit anys.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o acudir-hi, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps de sis mesos a cinc anys.
 • Multa de més de tres mesos.
 • Multa proporcional, qualsevol quina sigui la seva quantia.
 • Treballs en Benefici de la Comunitat de trenta-un dies a un any.
 

3. Penes lleus:

 • Privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotor de tres mesos a un any.
 • Privació del dret a la tinença i porte d’armes de tres mesos a un any.
 • Inhabilitació especial per a l’exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d’animals de tres mesos a un any.
 • Privació del dret a residir en determinats llocs o anar-hi, per temps inferior a sis mesos.
 • Prohibició d’aproximar-se a la víctima o a aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos.
 • Prohibició de comunicar-se amb la víctima o amb aquells dels seus familiars o altres persones que determini el jutge o tribunal, per temps d’un mes a menys de sis mesos.
 • Multa de fins a tres mesos.
 • Localització permanent d’un dia a tres mesos.
 • Treballs en Benefici de la Comunitat d’un a trenta dies.

Luzón i Busón Advocades l’assessorem i tramitem el procediment per a sol·licitar la Cancel·lació dels Antecedents Penals.

També et pot interesar...

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions