Skip to content
b&n

Impagament de la pensió d’aliments – Advocats experts en execucions

La pensió d’aliments dels fills és prioritària, essent els pares els obligats a prestar-la, sense que serveixi d’excusa la separació, el divorci o la nul·litat matrimonial, doncs no eximeixen als pares de les seves obligacions envers els fills.

Per això, en cas que el progenitor obligat no efectuï el pagament mensual d’aquesta prestació, l’altre progenitor pot presentar una demanda d’execució per a aconseguir el seu cobrament davant el Jutjat de Primera Instància que va dictar la resolució que fixa la pensió d’aliments.

En aquest cas, l’autoritat judicial podrà adoptar les mesures necessàries per a assegurar el compliment de l’obligació de prestar aliments.

És important saber que és suficient amb no abonar un sol mes perquè es pugui ser demandat per impagament, demanant que s’executi, és a dir, que es compleixi la resolució judicial que estableix la pensió que cal pagar.

A Catalunya poden reclamar-se els aliments de fins als tres últims anys. Els dels anteriors anys no poden reclamar-se perquè haurà prescrit l’acció per a exigir el compliment de l’obligació de pagar-los.

S’ha de destacar que en aquesta fase d’execució civil, el crèdit derivat de l’impagament de la pensió d’aliments és preferent i privilegiat. En efecte, en l’execució per condemna a prestació d’aliments deguda al cònjuge o als fills, no regeixen els límits d’inembargabilitat que es preveuen en l’art. 607 LEC. En aquests casos, és el tribunal el que fixarà la quantitat que pot ser embargada. Pel que, segons aquesta afirmació, encara que el progenitor que no compleix amb la pensió, cobri una prestació o un salari inferior al Salari Mínim Interprofessional, igualment se li podrà embargar.

Finalment afegir que si l’incompliment en el pagament de la pensió d’aliments és greu, reiterat i voluntari, pot denunciar-se per la via penal.

A Luzón i Busón Advocades l’assessorem respecte a l’exigència d’abonar la pensió d’aliments, tan des del punt de vista de l’obligat al pagament com del que la pot exigir, fet que implica el coneixement de totes dues perspectives.

També et pot intersar...

Horari

De Dilluns a Dijous
9:00h – 14:00h  |  15:30h – 18:30h

Divendres
9:00h – 14:00h

Vols que et truquem?

Col·Laboracions