Skip to content

Política de Privacitat

Protecció de dades personals (Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell; i Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.).

En el moment que l’usuari omple el formulari, està AUTORITZANT EXPRESSAMENT el tractament de les dades que hi fa constar i alhora queda informat que:

El responsable del tractament de les dades és el despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P. amb NIF J-42.849.588 domiciliat a Caldes de Montbui (CP 08140), carrer Pau Cuscó núm.28, amb telèfon 93 164 25 43 i correu electrònic info@luzonibuson.com.

El despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P., com a responsable del tractament de les dades, comunica que té implementades les mesures organitzatives i tècniques adients per a garantir la confidencialitat, la integritat, i la disponibilitat de les dades facilitades.

En qualsevol moment la persona consultant pot revocar el seu consentiment, comunicant-ho per escrit a l'adreça, física o electrònica, del despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P.; adjuntant en qualsevol cas, una fotocòpia del document que acrediti la personalitat (DNI, NIE, o Passaport). 

La finalitat exclusiva del tractament de les dades facilitades serà la de gestió i contesta de la consulta realitzada. No obstant, les dades es podran utilitzar també per a contactar amb la persona que les ha facilitat (per correu postal, telefònicament, o per mitjans electrònics) amb la finalitat relativa a la consulta realitzada; per a mesurar el grau de satisfacció en la resolució d'aquesta; per a informar-lo d’activitats pròpies o d'interès de qui ha fet la consulta; o fins i tot, per a comunicar qualsevol canvi en la pròpia política de privacitat.

Llevat dels casos en que hi hagi una obligació legal de fer-ho o per requeriment de l'autoritat judicial, en cap cas les dades facilitades seran tractades per a una finalitat diferent de la descrita.

Les dades seran conservades mentre duri la resolució de la consulta realitzada. No obstant, algunes dades seran conservades en els casos que hi hagi obligació legal de fer-ho o a requeriment de l'autoritat judicial.

Sens perjudici dels anteriors, la persona consultant pot exercir el seus drets de cancel·lació, oposició, limitació del tractament o portabilitat.

Legitimació del tractament: La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per la persona consultant al fer “click” en el botó que hi ha al costat de la frase “He llegit i accepto la Política de privacitat”. La negativa a l'acceptació de la present política de privacitat o la no autorització a facilitar les dades interessades, comporta la impossibilitat de resolució de la consulta realitzada.

Comunicacions: Qualsevol comunicació que faci la persona consultant quedarà incorporada a l'expedient que si s'escau, calgui confeccionar.

Mitjans de comunicació: S'informa a la persona consultant que els mitjans habilitats per a comunicar-se amb el despatx són la seva adreça postal, l'electrònica i el telèfon. Qualsevol comunicació enviada a través d'un mitjà o mètode de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat eximirà de responsabilitat al despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P.

Destinatari de les cessions o transferències de dades. Les dades facilitades en cap cas seran cedides a tercers, llevat del professional o professionals amb els que el despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P. col·labora i exclusivament als efectes de donar resposta adequada a la concreta consulta realitzada. Igualment i per imperatiu legal, les dades poden haver de ser cedides o transferides a tercers quan hi hagi obligació legal de fer-ho o ho requereixi l'autoritat judicial.

Al marge dels anteriors supòsits, les dades no seran lliurades, cedides o transferides a cap altre persona, física o jurídica, sense el consentiment de la persona usuària del servei i en cap cas se'n farà respecte d'aquelles, un ús inadequat.

Drets de les persones interessades. Sens perjudici de les limitacions legals i normatives esmentades, la persona consultant pot exercir els següents drets davant del despatx Luzón i Busón Advocades S.C.P., presentant-li un escrit i acreditant-li fefaentment la seva identitat:

 • Dret d'accés: Permet a la persona interessada conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: Permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d'oposició: Dret de la persona interessada a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: Comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: Facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades(inclosa l'elaboració de perfils): Dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • Dret a retirar el consentiment prestat: Com a persona que facilita les dades, té dret també a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 • Igualment es fa constar que la persona que ha facilitat les dades, si considera que es poden haver vulnerat els seus drets relatius a la protecció d'aquelles, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a de Barcelona (CP 08008), telèfon Tel.: 935 527 800, Fax: 935 527 830, correu electrònic apdcat@gencat.cat i web www.apdcat.cat.

  Informació addicional: Als efectes de resoldre la consulta, eventualment es podrien realitzar entrevistes o consultes de manera remota o telemàtica.

  En el cas de les consultes mitjançant el sistema de videoconferència no està previst el seu enregistrament i queda terminantment prohibit que la persona consultant l'enregistri o difongui.

  Es garanteix, en qualsevol cas, que les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar-ne la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d'acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.